Overordnet læringsutbytte, Trafikkflygerutdanning helikopter

Kunnskaper: En student til trafikkflygersertifikat skal demonstrere et kunnskapsnivå som står i forhold til de privilegier som innvilges en innehaver av sertifikatet eller rettigheten som søkes ved å bestå teorieksamener i samsvar med prosedyrene fastsatt i FCL.025, FCL.305, FCL.515, AMC1 FCL.310, appendix 3 (f)

Ferdigheter: Til ferdighetsprøven skal studenten demonstrere evne til å føre helikopteret innenfor dets begrensninger; gjennomføre alle manøvre jevnt og nøyaktig; vise god vurderingsevne og flygerskjønn; anvende kunnskapene om luftfart; og til enhver tid opprettholde kontroll over helikopteret slik at det aldri hersker virkelig tvil om hvorvidt prosedyrer eller manøvre vil bli gjennomført på en vellykket måte.

Kompetanse: Studentene skal ha oppnådd kompetanse tilsvarende det ferdighetsnivået som er beskrevet til utdanningen. 

LÆRINGSUTBYTTE CPL(H)

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha faglig kunnskap om og forståelse for de teorier, begreper og prosedyrer som brukes for å gjennomføre en sikker flyging.
 • Ha faglig kunnskap om luftfartsbransjens internasjonale betydning, utvikling, egenart og plass i samfunnet.
 • Ha faglig kunnskap i samsvar med de privilegier som innvilges innehaver av sertifikat eller rettigheter ifølge Part FCL; Lov om Luftfart og andre nasjonale forskrifter.
 • Kunne vurdere egen prestasjon og utviklingsmuligheter i forhold til gjeldene normer og krav i Part FCL. Lov om Luftfart og nasjonale forskrifter.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Anvende faglige kunnskaper og begrunne sine valg i forhold til de teorier, begreper og prosedyrer som brukes for å gjennomføre en sikker flyging.
 • Finne og henvise til informasjon og forskrifter som har betydning for flygingens sikre gjennomføring.
 • Demonstrere evne til å føre helikopteret innenfor dets begrensinger og i samsvar med de krav som er nedfelt i Part FCL.
 • Gjennomføre alle manøver jevnt og nøyaktig samt vise god vurderingsevne, flygerskjønn, og en sunn sikkerhetstenking.
 • Anvende TEM* og til en hver tid å opprettholde kontroll over helikopteret slik at det aldri hersker tvil om hvorvidt prosedyrer eller manøver vil bli gjennomført på en sikker måte.
 • *TEM = Threat and Error Management, et overordnet sikkerhetskonsept med hovedvekt på luftfartsoperasjoner og menneskelige ytelser.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter i samsvar med de privilegier og begrensninger som er innvilget sertifikat og rettighetsinnehaver ifølge Part FCL:
 • *CPL sertifikat med tilhørende typerettighet (H)
 • *CPL(H) VFR teori

Utdanningen er plassert på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og gir 60 studiepoeng.

For teorieksamener henvises det til vitnemål utgitt av NCAA Luftfartstilsynet. Karakterskala P=Passed F=Failed N/A Not Applicable. (Hvor 75% er grensen for bestått)

 

LÆRINGSUTBYTTE INTEGRERT TRAFIKKFLYGERUTDANNING ATP(H)/IR 

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om ulike arbeidsmåter/verktøy, inklusive IKT-verktøy, for å kunne planlegge, dokumentere og

 • Vurdere den enkelte flytur. (for eksempel Techlog, IPPC, AIP, NOTAM, etc.)
 • Har kunnskap om og forståelse for helikopterets manualer, prosedyrer og begrensninger for å kunne gjennomføre en sikker flygning.
 • Har kunnskap om og forståelse for helikopterets manualer, prosedyrer og begrensninger for å kunne gjennomføre en sikker flygning.
 • Har kunnskap om meteorologiske forhold og begrensninger som påvirker flygning i henhold til EASA Part SERA.
 • Har kunnskap om regelverk som påvirker operasjoner av helikopter i henhold til EASA Part Airops.
 • Har faglig kunnskap i samsvar med de privilegier som innvilges innehaver av sertifikat eller rettigheter ifølge EASA Part MED og Part FCL; Lov om Luftfart og andre nasjonale forskrifter.
 • Har kunnskap til å vurdere egen prestasjon og utviklingsmuligheter i forhold til gjeldene normer og krav i EASA Part FCL. Lov om Luftfart og nasjonale forskrifter.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende ulike verktøy i det daglige dokumentasjonsarbeidet i flygningen, slik som IKT, loggbøker og annet relevant materiale.
 • Kan anvende faglige kunnskaper og begrunne sine valg i forhold til de teorier, begreper og prosedyrer som brukes for å gjennomføre en sikker flyging.
 • Kan demonstrere evne til å føre helikopteret innenfor dets begrensinger og i samsvar med de krav som er nedfelt i Part FCL.
 • Kan reflektere over egen utøvelse av sikker flyging og gjøre tiltak for å justere den med veiledning fra kompetent kilde.
 • Kan anvende TEM* og til enhver tid opprettholde kontroll over helikopteret slik at det aldri hersker tvil om hvorvidt prosedyrer eller manøver vil bli gjennomført på en sikker måte.
 • *TEM = Threat and Error Management, et overordnet sikkerhetskonsept med hovedvekt på luftfartsoperasjoner og menneskelige ytelser.

Generell kompetanse

Kandidaten:

Kan samarbeide med kolleger, kunder og oppdragsgivere for å sikre effektiv og trygg utførelse av yrket.

 • Har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk i beslutninger/avgjørelser som fartøysjef.
 • Kan videreutvikle en sikkerhetskultur i organisasjoner og bedrifter.
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter i samsvar med de privilegier og begrensninger som er innvilget sertifikat og rettighetsinnehaver ifølge Part FCL:
 • *ATPL sertifikat med tilhørende typerettighet (H)
 • *IR(H)
 • *ATPL(H) teori
 • *MCC
 • Utdanningen er plassert på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og gir 120 studiepoeng.
 • For teorieksamener henvises det til vitnemål utgitt av NCAA Luftfartstilsynet. Karakterskala P=Passed F=Failed N/A Not Applicable. (Hvor 75% er grensen for bestått)